top of page

Tarieven en Vergoedingen

Kantoor Zakelijk

Tarieven

De praktijk werkt volgens de tarieven van het zorgprestatiemodel 2024, die zijn bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis van kwalificaties van de behandelaar en de behandelsetting. Afspraken in de praktijk vallen onder Ambulant Kwaliteitsstatuut Sectie II, met type professional GZ-psycholoog. Er zijn verschillende tarieven voor diagnostiekconsulten en behandelconsulten en deze zijn afhankelijk van de duur van het consult. Standaard zal voor een intake- of diagnostiekgesprek 75 minuten worden ingepland (tarief bedraagt 223,48 euro) en voor een behandelconsult 45 minuten (tarief bedraagt 135,89 euro). De tarieven van de Nza kunt u hier terugvinden. Indien de daadwerkelijk bestede tijd met meer dan 15 minuten afwijkt van de ingeplande tijd, zal dit in de agenda worden aangepast waarmee ook het in rekening te brengen tarief wordt aangepast. 

Vergoedingen verzekering

Als GZ-psycholoog heb ik een BIG-registratie en de kwaliteitseisen zoals deze in de beroepsgroep en de beroepsvereniging gebruikelijk zijn worden gehanteerd. Behandelingen door psychologen met een BIG-registratie worden vergoed uit de basisverzekering. Hoe hoog deze vergoeding is hangt af van de volgende factoren; of de psycholoog een contract heeft met de zorgverzekeraar en welke zorgverzekering en basispolis (natura of restitutie) de patiënt heeft. 

Op dit moment heeft de praktijk met de volgende zorgverzekeraars (concerns) en bijbehorende labels contracten gesloten: ASR, DSW, Achmea, Eno, Menzis, Zorg en Zekerheid en Eucare. Met andere zorgverzekeraars zijn de contracten nog niet rond en wordt er in dat geval ongecontracteerde zorg geleverd. Als er ongecontracteerde zorg wordt geleverd dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van de vergoeding van de behandeling. Het exacte percentage van de vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en basispolis. Het is voor u belangrijk om voorafgaand aan het intakegesprek, bij uw zorgverzekeraar na te gaan welke basispolis u heeft en welk percentage van het NZa-tarief door uw zorgverzekering wordt vergoed. 

Wanneer een psycholoog of een praktijk een contract heeft gesloten met een zorgverzekeraar (er wordt naturazorg geboden), mag de psycholoog zelf direct en digitaal, het bedrag dat er afgesproken is in het contract, bij de zorgverzekeraar declareren. Wanneer een psycholoog of een praktijk geen contract met een zorgverzekeraar heeft gesloten (er wordt restitutiezorg geboden), dan werkt de psycholoog op restitutiebasis. De psycholoog mag dan vaak niet digitaal declareren bij de zorgverzekeraar. U ontvangt maandelijks een factuur waarbij de kosten inzichtelijk zijn en per consult worden vermeld. Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar met wie de praktijk geen contract heeft gesloten, dan betaalt u de factuur eerst aan de praktijk en na betaling van de factuur kunt u deze zelf indienen bij uw zorgverzekeraar zodat u het bedrag waar u recht op heeft met uw polis bij hen kunt declareren. 

Voor meer informatie over het (on)gecontracteerd werken en het verschil tussen diverse polissen kunt u vinden op de website van de contractvrije psycholoog.

Om voor een vergoeding van de zorgverzekering in aanmerking te komen moeten de klachten passen bij een DSM-5 classificatie en heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig. 

Eigen risico zorgverzekering

Voor de basisverzekering geldt dat elke volwassene per kalenderjaar een verplicht eigen risico van minimaal 385 euro heeft. Dit betekent dat wanneer u gebruik maakt van zorg uit de basisverzekering, u verplicht bent de eerste 385 euro aan zorgkosten zelf te betalen aan de zorgverzekeraar. Pas daarna betaalt de zorgverzekeraar de zorgkosten.

Het is nadrukkelijk uw eigen verantwoordelijkheid om u goed te informeren over de (mogelijke) eigen bijdrage en de kosten van het eigen risico zodat u achteraf niet voor onverwachte financiële verrassingen komt te staan. 

Wanneer u een eerste afspraak heeft gemaakt, gaat Psychologiepraktijk Brouwer er vanuit dat u op de hoogte bent van bovenstaande informatie en hiermee akkoord gaat. 

Overzicht verzekeringen:

Overzicht Zorgverzekeraars

Welke zorg wordt niet vergoed?

Niet alle psychologische behandelingen of interventies komen in aanmerking voor vergoeding uit het basispakket van de zorgverzekering. De behandeling van de volgende problematiek zijn wettelijk uitgesloten van de basisverzekering en worden niet vergoed vanuit het basispakket: hulp bij problemen met werk, hulp bij relatieproblematiek, behandeling bij overbelasting, behandeling van aanpassingsstoornissen of specifieke fobieën.

 

Daarnaast zijn er interventies voor stoornissen die tot een ander domein dan de gezondheidszorg behoren (en vallen dus niet onder de zorgverzekeringswet). Te denken valt aan psychosociale hulp, ondersteuning bij leerstoornissen of bemoeizorg vanuit de openbare GGZ. Deze problematiek wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering en worden niet behandeld in deze praktijk.

 

Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar de website van Zorginstituut Nederland.

Zelfbetalers

Indien u behandeling wenst, maar er kan geen DSM-5 classificatie worden gesteld waardoor de problematiek niet vergoed wordt door de zorgverzekering (of er is sprake van problematiek welke uitgesloten is van vergoeding van de basisverzekering), dan kunt u er voor kiezen om de behandeling zelf te betalen. Hiervoor gelden dezelfde bovengenoemde NZa tarieven. Dit geldt ook voor mensen die de behandeling of het diagnostisch onderzoek zelf willen betalen ongeacht of er wel/geen DSM-5 classificatie is vastgesteld. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die niet willen dat er informatie over hun psychologisch welbevinden gedeeld wordt met de zorgverzekeraar. In dat geval kunt u er ook voor kiezen om geen gebruik te maken van vergoeding en de behandeling zelf te betalen.

Indien aan het eind van een traject binnen de basis GGZ nog behoefte is aan enkele aanvullende gesprekken, terwijl deze psychologische zorg niet meer onder de vergoede zorg valt, ook dan kunt u ervoor kiezen om enkele extra behandelconsulten in te plannen welke u zelf betaalt. 

Afspraak afzeggen?

Wanneer u verhinderd bent kunt u uw afspraak telefonisch of via e-mail afzeggen. Indien dit voor u ruim van tevoren mogelijk is, dan kan de vrijgekomen tijd in de agenda eventueel voor een ander ingepland worden. 

Het is belangrijk dat u uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren afzegt. Wordt een afspraak minder dan 24 uur van tevoren afgezegd, of u verschijnt niet op de afspraak, dan wordt er 50 euro in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. 

bottom of page